Sierra Leone National Anthem

 

Sierra Leone National Anthem